/
Pre-contract notice

Pre-contract notice

This Pre-Contract Notice, in accordance with Article 57 of the Consumer Protection Act, provides a notice from Face fitness by MIA, obrt za usluge, owned by Mia Šoškić, OIB: 62598739882 with its registered seat in Split, Rendićeva 8, MBO: 98153269, about the following:

Contact details of Face fitness by MIA are:
e-mail address: info@faceworkoutbymia.com or the following link: https://faceworkoutbymia.com/contact/.

The main features of the service provided by Face fitness by MIA and all details and information on subscription packages, the retail price of the service, the terms of service and prices are listed on this website and can easily be found on the following link: https://faceworkoutbymia.com/face-workout/#packages but for an easier overview here are the prices of each subscription package:

*the amounts for subscription packages shown above constitute the total costs in a certain period

Details on subscription and account creation are listed in these Terms & Conditions of services and sale under Subscription and Account termination.

Details on payment methods are listed in these Terms & Conditions od services and sale under: Payment for FaceWorkoutbyMia Programs.

Depending on the selected subscription package duration of the contract can wary from three months or twelve months.

Face fitness by Mia will not charge any costs of using means of remote communication for the purpose of concluding the contract. The applicable tariff is the one each user normally uses depending on their package agreed with the Internet service provider.

Digital content provided by Face fitness by Mia via subscription packages is fully functional and interoperable on Windows, Mac and other similar computer operational systems.

For any questions and help with the use of any of Face fitness by Mia services, you can contact us via e-mail address: info@faceworkoutbymia.com.

Material defects liability
Face fitness by Mia is not liable for any material defects according to Article 400. Paragraph 5. of the Civil Obligations Act.

Rules of conduct
There are no rules of conduct for Face fitness by Mia that have not been enacted in the form of acts or other regulations, which regulate the manner of conduct of traders who have undertaken to comply with these rules of conduct in relation to one or more business practices or economic sectors.

Right of withdrawal
In accordance with Article 79 Paragraph 1 Point 13 of the Consumer Protection Act, since the subject of the contract is the delivery of digital content that is not delivered on physical media, before the conclusion of the contract, you will be provided an option to give explicit consent and confirmation that you do not have the right of withdrawal.

Settlement of disputes
In case of any disputes arising out of or in connection with the purchase of service provided by Face fitness by MIA, you can submit a proposal for the implementation of conciliation at Conciliation Center at the Croatian Chamber of Traders and Crafts by the applicable rules of procedure available here.

By a special regulation of the European Union it is possible to resolve disputes regarding online shopping throughout the EU via the European Online Dispute Resolution (ODR) platform provided by the European Commission to make online shopping safer and fairer through access to quality dispute resolution tools, which you can access here. This means that if you encounter a problem during an online purchase within the EU you can submit your complaint in a faster and easier way at the link above. Complaints can be lodged in any of the 23 official EU languages.

Final provisions
This Pre-Contract Notice in its entirety is an integral part of the contract concluded outside the business premises or the contract concluded at a distance and may not be changed unless the parties have expressly agreed otherwise. This Pre-Contract Notice is provided to the user via e-mail which is considered a permanent medium.

 

Predugovorna obavijest

Ovom Predugovornom obavijesti, sukladno članku 69. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača, Face fitness by MIA obrt za usluge, u vlasništvu Mije Šoškić, OIB: 62598739882 sa sjedištem u Splitu, Rendićeva 8, MBO: 98153269, daje obavijest o sljedećem:

Kontakt podaci Face fitness by MIA su:
adresa e-pošte: info@faceworkoutbymia.com ili putem sljedeće poveznice: https://faceworkoutbymia.com/contact/.

Glavne značajke usluge koju pruža Face fitness by MIA i svi detalji i informacije o pretplatničkim paketima, maloprodajnoj cijeni usluge, uvjetima pružanja usluge i cijenama navedeni su na ovoj web stranici i lako se mogu pronaći na sljedećoj poveznici: https://faceworkoutbymia.com/face-workout/#packages ali za lakši pregled ovdje su cijene svakog pretplatničkog paketa:

*iznosi za gore navedene pretplatničke pakete čine ukupne troškove u određenom razdoblju

Pojedinosti o pretplati i kreiranju računa navedene su u Općim uvjetima poslovanja u dijelu Pretplate i Ukidanje korisničkog računa.

Pojedinosti o načinima plaćanja navedene su u Općim uvjetima poslovanja u dijelu: Plaćanje za FaceWorkoutbyMia programe.

Ovisno o odabranom trajanju pretplatničkog paketa, trajanje ugovora može biti tri mjeseca ili dvanaest mjeseci.

Face fitness by Mia neće naplaćivati nikakve troškove korištenja sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora. Primjenjiva tarifa je ona koju svaki korisnik obično koristi ovisno o paketu dogovorenom s pružateljem internetskih usluga.

Digitalni sadržaj koji pruža Face fitness by Mia putem pretplatničkih paketa potpuno je funkcionalan i interoperabilan na Windows, Mac i drugim sličnim računalnim operativnim sustavima.

Za sva pitanja i pomoć u korištenju bilo koje Face fitness by Mia usluge možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: info@faceworkoutbymia.com.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Face fitness by Mia nije odgovoran za bilo kakve materijalne nedostatke prema članku 400. stavku 5. Zakona o obveznim odnosima.

Pravila ponašanja
Ne postoje pravila ponašanja za Face Fitness by Mia koja bi bila donesena u obliku zakona ili drugih propisa kojima se uređuje način ponašanja trgovaca koji su se obvezali pridržavati se tih pravila ponašanja u vezi s jednom ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora
U skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 13. Zakona o zaštiti potrošača, budući da je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkim medijima, dajete izričit pristanak i potvrdu da nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.

Rješavanje sporova
U slučaju bilo kakvih sporova proizašlih iz ili u vezi s kupnjom usluge koju pruža Face fitness by Mia, možete podnijeti prijedlog za provedbu mirenja u Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori prema važećem poslovniku koji je dostupan ovdje.

Posebnom uredbom Europske unije moguće je riješiti sporove u vezi s internetskom kupovinom diljem EU-a putem platforme Europskog internetskog rješavanja sporova (ODR) koju pruža Europska komisija kako bi internetska kupnja bila sigurnija i pravednija pristupom kvalitetnim alatima za rješavanje sporova, kojima možete pristupiti ovdje. To znači da ako naiđete na problem tijekom internetske kupnje unutar EU-a, svoju pritužbu možete podnijeti na brži i lakši način na gornjoj poveznici. Pritužbe se mogu podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a.

Završne odredbe
Ova Predugovorna obavijest u cijelosti je sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnog prostora ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne može se mijenjati osim ako se stranke izričito nisu dogovorile drugačije. Ova Predugovorna obavijest dostavlja se korisniku putem e-maila koji se smatra trajnim medijem.